Gyvenimas ir kova

kraujelis1.jpg

Antanas Kraujelis gimė 1928 m. spalio 25 d. Utenos aps. Aluntos vls. Kaniūkų k. Mokėsi Aluntos progimnazijoje, kurią baigė jau prasidėjus antrajai bolševikų okupacijai. Kartu su visa šeima (turėjo šešias seseris) įsitraukė į pasipriešinimo kovą. Iš pradžių, kaip ir dvi vyresnės seserys, buvo partizanų ryšininku. Tačiau dėl nuolatinio persekiojimo, siūlymų tapti agentu ir išdavinėti partizanus, nebegalėjo ilgiau pasilikti namuose, todėl 1948m. rudenį išėjo į mišką. Iš pradžių A. Kraujelis, pasirinkęs Pabaisos slapyvardį, buvo

Vytauto apygardai priklausiusiame Mykolo Urbono-Liepos būryje. Dėl šalto proto ir greitos orientacijos buvo gerbiamas tarp partizanų.  Jau 1949-1950 m., kaip Rytų Aukštaitijos atstovas, vyko į pasitarimus pas dzūkų partizanus dėl ryšių užmezgimo. Apie 1951 m. A. Kraujelis perėjo į Žėručio rajono Henriko Ruškulio-Liūto būrį, veikusį Utenos, Molėtų ir Anykščių rajonų sandūroje. Tapo rajono štabo nariu ir pasivadino Siaubūnu.1952 m. pradžioje daug būrio vyrų žuvo, buvo suimtas jų vadas. Nors MGB jo paieškoms ir likvidavimui metė dideles pajėgas, Siaubūnui iš surengtų pasalų vis pavykdavo pabėgti. Nuo 1954 m. jis liko vienas, todėl teko pakeisti senus kovos būdus. Bėgant metams, jis darėsi vis atsargesnis ir gudresnis, o KGB vis didino agentų, turinčių jį susekti, skaičių.Nuo 1955 m. Antanas Kraujelis pradėjo slapstytis pas ištikimus žmones. Tais metais jis vedė, netrukus susilaukė sūnaus, todėl rūpesčių padaugėjo. Tačiau veiklos neatsisakė: sovietiniams pareigūnams siųsdavo įspėjamus ir grasinančius laiškelius, skirdavo kolūkių pirmininkams, brigadininkams prievoles natūra. Apie A. Kraujelio žygius sklido legendos. Vienišas, medžiojamas partizanas išsislapstė daugiau nei 10 metų, vien savo buvimu keldamas siaubą persekiotojams. Tačiau KGB sekimo žiedas, kuriame atsidūrė A. Kraujelis, kaskart vis siaurėjo, o 1965 m. kovo 17-osios rytas buvo lemtingas. Saugumiečiai apsupo A. Kraujelio svainio Antano Pinkevičiaus namus ir surado juose įrengtą bunkerį. Atsisakęs pasiduoti, Antanas Kraujelis nusišovė. 1997 m. gruodžio 17 d. Antanui Kraujeliui-Siaubūnui buvo pripažintas Kario savanorio statusas, 1998 m. gegužės 19 d. jis buvo apdovanotas 3-iojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, o 1998 m. birželio 10 d. jam buvo suteiktas vyr. leitenanto laipsnis (po mirties).