Kunigas Juozapas Kraujalis (1881-1943)

Gimė 1881 m. Žagarų kaime, anuomet Labanoro, dabar Stirnių parapijoje. Mokėsi Molėtų mokykloje, vėliau Dvinsko (Daugpilio) progimnazijoje. 1900-1904m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1904m. Kunigystės kelias: Merkinės vikaras, Čiobiškio, Postavų, Užuguosčio, Semeliškių klebonas, Pivašiūnų klebonas ir Alytaus dekanas, Gelvonų klebonas ir Širvintų dekanas, Molėtų klebonas ir dekanas. Tarnaudamas Merkinėje 1905-1907 m. pasižymėjo kaip lietuvybės puoselėtojas,  parapijos žmonių gynėjas nuo caro valdžios. Mirė Molėtuose 1943 07 19, palaidotas Molėtų bažnyčios šventoriuje.